Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Gwybodaeth Benodol

Mae’n ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi gwybodaeth benodol er mwyn eu dwyn i gyfrif.

Mae’r Llywodraeth wedi nodi isafswm y gofynion ar gyfer hyn yn y Gorchymyn (Gwybodaeth Benodedig) Cyrff Plismona Lleol Etholedig 2011.

Deiliad Swydd Perthnasol
Enw deiliad y swydd
Cyfeiriad gohebu
Cyflog – gweler isod

Nifer y cwynion neu faterion ymddygiad yr anfonwyd ymlaen gan Banel yr Heddlu a Throseddu – Rhwng 22 Tachwedd, 2012 a 10 Mawrth, 2014 , tair cwyn wedi dod i law .

Cyllideb Swyddfa

Mae cyfanswm y gyllideb ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn £ 922,000 ( sy’n hafal i 0.36 % o gyfanswm cyllideb yr heddlu , un o’r isaf yng Nghymru a Lloegr ) .

Mae hyn yn cael ei rhannu fel :

Costau staff (gan gynnwys Comisiynydd) – £ 790,925
Cynllun Ymweliadau Annibynnol â’r Ddalfa – £ 13,000
Cyflenwadau a gwasanaethau – £ 118,075

Lwfansau a Chostau

Rhwng 22 Tachwedd 2012 a 30 Mehefin 2017, ni wnaeth y Comisiynydd hawlio dim costau.

Gwariant ar deithio a llety a wnaed ar ran y Comisiynydd:

Gwariant Comisiynydd 1 Ebrill – 31 Mai 2015 / Commissioner Expenditure 1 April – 31 May 2015
Gwariant y Comisiynydd Hydref 2014 – Rhagfyr 2014 / Commissioner expenditure October 2014 – December 2014
Gwariant y Comisiynydd Gorffennaf 2014 – Medi 2014 / Commissioner expenditure July 2014 – September 2014
Gwariant y Comisiynydd Ebrill 2014 – Mehefin 2014 / Commissioner expenditure April 2014 – June 2014
Gwariant y Comisiynydd Hydref 2013 – 31 Mawrth 2014 / Commissioner expenditure October 2013 – 31 March 2014
Gwariant y Comisiynydd Ebrill 2013 – Mehefin 2013 / Commissioner expenditure July 2013 – 30 September 2013
Gwariant y Comisiynydd Tachwedd 2012 – Mawrth 2013 / Commissioner expenditure November 2012 – March 2013

Talwyd i Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

Costau Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu / Deputy Police and Crime Commissioner Expenses

Datganiad o Fuddiannau

Datganiad o Fuddiannau – Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu / Statement of Interests – Police and Crime Commissioner

Datganiad o Fuddiannau – Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu / Statement of Interests – Deputy Police and Crime Commissioner

Materion Staff

Nifer yr aelodau staff

Demograffeg y staff (gan gynnwys rhywedd, ethnigrwydd ac anabledd)

Strwythur Staff y Comisiynydd / Staff-Structure-Chart

Teitl swydd, cyfrifoldebau a chyflog pob aelod o’r uwch staff (sy’n ennill dros £58,200):

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Prif Swyddog Staff
Prif Swyddog Cyllid

Rhoddion a Lletygarwch

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch Ebrill 2014 / April-2014-Gifts-and-Hospitality-Register
Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch Medi 2014 / September-2014-Gifts-and-Hospitality-Register
Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch Ionawr 2015 / January 2015 Gifts and Hospitality Register

Incwm a Gwariant

Cyfanswm y gyllideb
Praesept a roddwyd
Ffynhonnell refeniw a ragwelir

Gwariant arfaethedig

Strategaeth fuddsoddi flynyddol

Grantiau gostwng trosedd ac anrhefn a wnaed

Gwariant dros £500

Adeiladau, hawliau a rhwymedigaethau

Adeiladau a thir sydd o dan berchnogaeth neu sydd wedi’u meddiannu
Copi o bob contract dros £10,000
Gwahoddiad i dendro ar gyfer bob contract a ddisgwylir i fod dros £10,000

Penderfyniadau

Dyddiad, lleoliad ac amser cyfarfodydd cyhoeddus
Agenda bob cyfarfod
Cofnodion bob cyfarfod
Cofnod o bob penderfyniad a wnaed gan y Comisiynydd

Polisïau

Gweithdrefn Gwyno 
Gwneud Penderfyniadau 
Rheoli Cofnodion
Polisi Adrodd Cyfrinachol (Chwythu’r Chwiban)

Atal trosedd ac anrhefn

Adroddiadau y gofynnwyd amdanynt gan yr awdurdodau lleol – dim ar gael

Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Trefniadau ar gyfer cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

MENU